Vizyonumuz, Misyonumuz ve İlkelerimiz

VİZYONUMUZ

İcraat Yargı Çalışanları Sendikası ( İcra Yargı Sen ); kanunlar ve ilgili yasal mevzuat doğrultusunda üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel, özlük, mesleki, hak ve menfaatlerini korumayı ve geliştirmeyi, kaybedilen hakların kazanımı için çalışmayı ve gerekli yasal başvuruları yapmayı, bu amaçların/görevlerin gerçekleştirilmesi için Anayasa, Yasalar ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf ve üye devlet olarak bağlı olduğu uluslararası sözleşme ve şartlardan doğan hak ve yetkilerine dayanarak adalet ve eşitlik ilkelerine göre korumak ve geliştirmek için etkili ve onurlu sendikal faaliyet hususunda gerekli duruşu sergilemeyi, Türkiye’de bulunan sendikalar arasında ” İyi ki ; İcra Yargı Sen Var ” söylemini esas alan bir anlayış için çalışmayı, amaçlarına ulaşabilme ve hedefleri gerçekleştirebilme adına bağlı olduğu hizmet kolunda üye sayısı en fazla Sendika olabilmeyi, milli ve manevi menfaatler doğrultusunda birlikte çalışma kültürü ile kamu ve yargı camiasında bütünlüğü sağlayarak temsil ettiği paydaşlardan her ahvalde yanında olmayı, meslektaşlar arasında birlik ve beraberlik ruhu oluşturmayı, çalışanların kurumsal aidiyet duygularını geliştirmeyi temel amaçlardan biri olarak görür. “Biz Bize Yeteriz “anlaşı ile hareket eder.

MİSYONUMUZ

İcraat Yargı Çalışanları Sendikası ( İcra Yargı Sen ) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, yasalar ve taraf olduğu uluslararası sözleşme ve şartlardan doğan hak ve yetkilerine dayanarak, üyelerinin ekonomik ve statü yönünden hak ve menfaatlerini gözetme, genişletme ve kurumsal itibarını arttırma, demokrasinin korunup yerleşmesi, sosyal adaletin gerçekleşmesi ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasına hizmet etmeyi, milli ve manevi değerleri gözeterek toplumsal çalışma barışını tesis etmeyi, kamu yönetiminde etkin ve verimli çalışmanın sağlanması için çözüm önerileri geliştirmeyi, hür sendikacılık ilkeleri içerisinde; meslekî hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmeyi, bulunduğu faaliyet alanına dahil kurumlarda çalışan kamu görevlilerinin tamamının sendikal güvencenin içine alınabilmesi maksadıyla üye olması için çalışma yapmayı, üyelerin sosyal adalet ve sosyal güvenliğe kavuşturulması çerçevesinde özgürlük alanlarını koruma ve geliştirme amacı doğrultusunda çalışmalar yapmayı amaç kabul eder.

Bu amacın gerçekleştirilmesi için; Anayasa, Kanun, Sendika Tüzüğü ve genel hükümlerin verdiği yetkilerden başka ;

1-) İcra Yargı Sen, 4688 sayılı Sendikalar Kanunu’nun ILO sözleşme normları çerçevesinde yeniden düzenlenmesi için gerekli çalışmaları yaparak sendikal mücadeleye katkı sağlar.
2-) Adalet Hizmetleri Sınıfının oluşturulması için diğer Yargı Sendikaları ile işbirliği yaparak çalışmalar yapar.
3-) Çalışma hayatından kaynaklanan ve Özellikle İcra Dairelerinde yaşanan mesleki risklerden, mevzuattan, toplu görüşmeden, örf ve adetten doğan hususlarda, üyelerini ve mirasçılarını temsilen açılan davalara ve husumete müdahil olur, bu davaları takip eder, üyelerine ve mirasçılarına Hukuki yardımlarda bulunur. Açılan ceza ve disiplin soruşturmalarında hukuki destek verir.
4-) Mevzuat ve uluslararası anlaşma, sözleşme hükümlerine göre toplanan ulusal ve uluslararası kurullara gerektiğinde temsilci gönderir.
5-) İcra Yargı Sen kurulu bulunduğu hizmet koluna giren Yargı Çalışanlarını Sendikamız çatısı altında birleştirmeye çalışır.
6-) Amaçlarına ulaşabilmek için ulusal ve uluslararası sempozyum, seminer, konferans, panel, açıkoturum, kurultay ve kurs gibi eğitici ve kültürel faaliyetlerde bulunur.
7-) Üyelerine ve ailelerine hizmet için, sağlık, tatil, dinlenme, lokal, misafirhane, kreş, yurt, spor ve benzeri ekonomik ve sosyal tesisler kurar, kurulmasına yardımcı olur ve işletir.
😎 Üyelerinin ve toplumun kültürel gelişmesine katkıda bulunabilmek için kütüphane, kitabevi, basımevi kurar ve işletir. Kitap, broşür, bülten vb. süreli ve süresiz yayınlar yayımlar.
9-) Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, açığa alınma, işsizlik ve mesleki riskler nedeniyle rücuen tazminat gibi mağduriyet hallerinde yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurar.
10-) Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım eder ve nakit mevcudun yüzde onundan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi verir.
11-) Türkiye’deki Kamu Çalışanları Sendikaları başta olmak üzere sivil toplum örgütleri ile sendikal faaliyetler kapsamında sıkı bir işbirliği sağlanması için gerekli çalışmaları yapar.
12-) İcra Yargı Sen ayrıca Adalet Bakanlığı İcra Daireleri Çalışanlarının sosyal pozisyonunu tarihten ve güncel örneklerle bilimsel bakış açısıyla ortaya koyar. İcra görevlilerinin toplumda hak ettiği konuma gelmesi için çalışır gerekirse bu hususta kamu spotları hazırlatır. Sorunları ve Çözüm Önerilerini bilimsel zeminde temellendirir.
13-) Etkin kampanyalar ve halkla ilişkiler çalışmalarıyla Yargı Personeli ile İcra Dairesi çalışanlarının sorunlarının tanıtımını sağlar ve çözüm önerileri getirir.
14-) İcra Yargı Sen; Yargı Çalışanları ve İcra Daireleri ile ilgili bilimsel ve akademik çalışmaların yapılmasını sağlayarak fikri zemin hazırlar.
15-) İcra Yargı Sen; ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki gelişmeleri yakından takip eder, üyelerine donanımlı bilgi akışını sağlar, sorunların takipçisi olur. Bütün bu çalışmalar ve sorunların tespitinin bilimsel olarak tespiti için hizmet alanıyla ilgili (İcra Müdürleri, Yazı İşleri Müdürleri, İcra Müdür Yardımcıları, İcra Katipleri, Zabıt Katipleri, Mübaşirler vs gibi tüm ünvanlarda ayrı ayrı olmak üzere) ihtisas komisyonları oluşturur.
16-) İcra Yargı Sen; il ve ilçe teşkilatlarına özel önem verip onların sorunlarıyla birebir ilgilenir, maddi, manevi ve ekonomik olarak destekler.
17-) İcra Yargı Sen; Üyelerinin mensubu olduğu meslek statüsüne ki özellikle İcra Dairelerinde Çalışan İcra Müdür, İcra Müdür Yardımcısı ve İcra Katiplerine karşı ; İş sahipleri yahut 3. Kişiler tarafından yapılan aşağılama,hakaret, mesleği lekeleyecek nitelikte haksız söylem, toplumu kışkırtma gibi eylemlerine sessiz kalmaz ve en kısa sürede suç duyurusu, tazminat davası gibi hukuksal girişimlerle tepki verir.

İLKELERİMİZ

1-) Sadece ücret sendikacılığı anlayışı ile değil aynı zamanda “etkin hizmet ve etkili sendikacılık ” yaparak ; Yargı Çalışanlarının tümünü Etkin sendikacılık çatısı altında birleştirmek..

2-) Sorun çıkaran değil, çözüm odaklı bir sendikal anlayışı benimser.

3-) Kurumsal teşkilatlanma, ekip ruhu ve organizasyon ruhuna inanır.

4-) Eylemsel bir duruş değil, diyalogdan yana ve ikna yoluyla hareket etmek,

5-) Yenilikçi anlayışa sahiptir ama geleneklerini asla reddetmez.

6-) İleri görüş yeteneğini tüm kamu çalışanlarını lehine kullanır.

7-) İletişime her zaman açıktır.

8) Ben merkezci değil, biz ruhuna inanır ve BİZ ruhunu geliştirmek için çalışır.

9-) Ayrıştırıcı değil, bütünleştirici bir anlayışla hareket eder.

10-) Amaç ve görevlerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmazları mülk edinir.